thlyetusivu

Säännöt

Turun Lääketieteen Historian Yhdistys ry
Medicinhistoriska Föreningen i Åbo rf

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Lääketieteen Historian Yhdistys ry Medicinhistoriska Föreningen i Åbo rf, Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on The Turku Association of Medical History. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lääketieteen historian tuntemusta lääketieteen, sairaanhoidon ja terveydenhuollon, hammaslääketieteen, farmasian sekä eläinlääketieteen aloilla tukemalla tutkimusta, opetusta, koulutusta sekä Turussa sijaitsevien alan museoiden ja arkistojen toimintaa ja selvitystyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

  1. järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, edistää historiallisesti merkittävien esineiden ja asiakirjojen tallentamista sekä kuva-aineistojen ja kirjallisuuden hankintaa
  2. järjestää yhdistyksen toimialaan liittyvää julkaisutoimintaa
  3. osallistua voimavarojensa sallimissa rajoissa toimialaan liittyvään kansainväliseen toimintaan

Toimintansa tukemiseksi yhditys voi järjetää pääsymaksullisia yleisötilaisuuksia sekä asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahnakeräystä Turun seudulla, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta.

Toiminnallaan yhdistys ei tuota jäsenilleen taloudellista etua.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen lääketieteen historiasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi hallituksensa ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen kotimaisen tai ulkomaalaisen henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksia. Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on kirjallisesta muistutuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta varsinaista jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet samoin kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä ja toisella kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauden, valitaan seuraavassa vuosikokouksessa hänen tilalleen toinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa tasapuolisesti jäsenistön ammatillista taustaa. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja/tai rahastonhoitajan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus voi asettaa toimikuntia erityistehtäviä varten. Toimikunnat toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Puheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan erovuorossa olevat hallituksen puheenjohtajat sekä hallituksen erovuoroiset jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai jos yhdistys lakkautetaan yhdistyksen varat luovutetaan Turun yliopistolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

13 § Muut määräykset

Kaikessa, mistä ei ole määrätty näissä säännöissä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Turun Lääketieteen Historian Yhdistys ry

Medicinhistoriska Föreningen i Åbo rf, 

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Lääketieteen Historian Yhdistys ry Medicinhistoriska Föreningen i Åbo rf, Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on The Turku Association of Medical History. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lääketieteen historian tuntemusta lääketieteen, sairaanhoidon ja terveydenhuollon, hammaslääketieteen, farmasian sekä eläinlääketieteen aloilla tukemalla tutkimusta, opetusta, koulutusta sekä Turussa sijaitsevien alan museoiden ja arkistojen toimintaa ja selvitystyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

  1. järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, edistää historiallisesti merkittävien esineiden ja asiakirjojen tallentamista sekä kuva-aineistojen ja kirjallisuuden hankintaa
  2. järjestää yhdistyksen toimialaan liittyvää julkaisutoimintaa
  3. osallistua voimavarojensa sallimissa rajoissa toimialaan liittyvään kansainväliseen toimintaan

Toimintansa tukemiseksi yhditys voi järjetää pääsymaksullisia yleisötilaisuuksia sekä asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahnakeräystä Turun seudulla, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta.

Toiminnallaan yhdistys ei tuota jäsenilleen taloudellista etua.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen lääketieteen historiasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi hallituksensa ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen kotimaisen tai ulkomaalaisen henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksia. Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on kirjallisesta muistutuksesta huolimatta jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta varsinaista jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenet samoin kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi jäsentä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä ja toisella kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauden, valitaan seuraavassa vuosikokouksessa hänen tilalleen toinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa tasapuolisesti jäsenistön ammatillista taustaa. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja/tai rahastonhoitajan. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus voi asettaa toimikuntia erityistehtäviä varten. Toimikunnat toimivat hallituksen alaisina ja valvonnassa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Puheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan erovuorossa olevat hallituksen puheenjohtajat sekä hallituksen erovuoroiset jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai jos yhdistys lakkautetaan yhdistyksen varat luovutetaan Turun yliopistolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

13 § Muut määräykset

Kaikessa, mistä ei ole määrätty näissä säännöissä, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.